Kullanım Şartları

 
Lütfen aşağıdaki kullanım şartları ve koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu internet sitesine erişerek, bu internet sitesini veya herhangi bir hizmetimizi kullanarak, bu sözleşmede tanımlanan şartlara ve koşullara ve atfen dahil edilen tüm şartlara tabi olmayı kabul ediyorsunuz. Eğer şartların hepsini kabul etmiyorsanız, bu internet sitesini ve hizmetlerimizi kullanmayınız.
 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Bu belge, www.olaay.com adresli (veya daha sonra yerini alacak sonraki bir URL) İnternet Sitemize ve tüm resmen ilişkili internet sitelerine ve mikro sitelere (topluca, “İnternet Sitesi”), bu İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan veya desteklenen tüm özellikler, işlevler, yazılımlar ve hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanımınızın tabi olduğu şartları ve koşulları (“Şartlar”) içermektedir. İnternet Sitesi ve bu İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan özellikler, işlevler, yazılımlar ve hizmetler topluca “Hizmet”i oluşturmaktadır. İnternet Sitesine üye olan ya da ziyaret eden kullanıcı ve/veya herhangi bir Hizmetin kullanıcısı “Kullanıcı” anlamına gelmektedir.

Hizmeti kullanarak, Şartların tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve İnternet Sitesinde yayınlanan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Şartlar http://www.olaay.com/kullanim-sartlari/ adresinde yer almaktadır. Olaay.com, bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Hizmeti kullanarak, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Kullanım Şartları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz. Eğer değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmaya son vermelisiniz. Kullanıcılar, bu konuda Olaay.com’dan herhangi bir hak talep edemezler.

Şartları ihlâl etmeniz durumunda Olaay.com, yazarlığınıza, üyeliğinize veya Hizmetlere erişiminize son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

 

 1. Hizmete üye olan Kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, işbu Hizmete, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Olaay.com sorumlu tutulamaz.
 2. Hizmetler, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Hizmet altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.
 3. Hizmet içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Olaay.com aittir. Kullanıcılar, Hizmet veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Olaay.com’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.
 4. Kullanıcılar, Hizmetlerin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Hizmetlere yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Olaay.com’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.
 5. Kullanıcılar, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Hizmetleri kullanamaz. İnternet Sitesine makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, İnternet Sitesine yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Kullanıcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Olaay.com’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.
 6. Kullanıcılar, Hizmetleri yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Olaay.com’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanıcının Hizmete erişim ve/veya Hizmet kullanım hakları iptal edilir. Olaay.com’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o Kullanıcının Hizmete erişim veya Hizmet kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
 7. Kullanıcılar, Hizmetleri başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da İnternet Sitesine içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Hizmetleri kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.
 8. Olaay.com, Hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da İnternet Sitesi veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da İnternet Sitesine bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Olaay.com, Kullanıcıların, İnternet Sitesine yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Olaay.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcılar, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Olaay.com’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcıların sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.
 10. “Yazar” olarak kabul edilen Kullanıcı, İnternet Sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Olaay.com, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 11. Yazarlığa kabul edilen kullanıcılar, özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Olaay.com, buna aykırı davranan kişilerin içeriklerini yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 12. Olaay.com, dilediği Kullanıcıya veya Kullanıcılarına sağladığı içerik yayınlama hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Olaay.com kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği Kullanıcının yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
 13. Kullanıcılar, İnternet Sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Olaay.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Olaay.com’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 14. Olaay.com’un her zaman, tek taraflı olarak Hizmetlerini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
 15. Olaay.com, Kullanıcıların bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcıların yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Olaay.com’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.
 16. İnternet Sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, İnternet Sitesi Yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. İnternet Sitesi Yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Olaay.com tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen Kullanıcılar İnternet Sitesi Yazarı olarak kabul edilir. İnternet Sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra İnternet Sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Olaay.com kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Kullanıcının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.
 17. Olaay.com kayıtlarını eksik giren Kullanıcıların ve/veya Kullanıcı sayfalarının Şartlara uygun olmadığını tespit ettiği veya belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği Kullanıcı hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.
 18. Kullanıcılar, İnternet Sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Hizmetler aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Olaay.com kendi kişisel takdirine göre, Hizmetleri bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 19. Olaay.com, Kullanıcı sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Olaay.com dilediği Kullanıcı veya Kullanıcı grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.
 20. Olaay.com Kullanıcıların sağladıkları içerikleri, kendi Hizmetleri bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.
 21. Kullanıcı üyeliğini sonlandırmak için talepte bulunabilir fakat o güne kadar ürettiği içeriğin Olaay.com tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.
 22. Kullanıcı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Olaay.com’a herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Olaay.com bünyesindeki İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Hizmetlerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Olaay.com, İnternet Sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, Olaay.com bünyesindeki İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Hizmetlerde, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.
 23. Olaay.com, Kullanıcılarının, Hizmetleri ve altyapılarını Şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Olaay.com, Şartlarda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
 24. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Olaay.com kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
Paylaşım Formatı Seç
Kişilik Testi
Bir kişilik testi hazırlayarak kullanıcıların kendini keşfetmesine yardımcı olabilirsin
Soru-Cevap Testi
Bir soru-cevap testi hazırlayarak kullanıcıların bilgisini ölçebilirsin
Anket
Bir anket hazırlayarak kullanıcıların görüşlerini isteyebilirsin
Hikaye
Birçok paylaşım formatını birlikte kullanarak bir hikaye oluşturabilirsin
Liste
Klasik listeleme
Geri Sayım Listesi
Klasik geri sayım listelemesi
Açık Liste
Kullanıcılar listene ekleme yapabilir ve listenin en iyisini belirlemek için oy kullanabilir
Oylama Listesi
Kullanıcılar listenin en iyisini belirlemek için oy kullanabilir
Meme
Kendi resmini yükleyerek bir meme oluştur
Video
Youtube, Vimeo yada Vine gibi platformlardan video paylaşabilirsin
Ses
Soundcloud yada Mixcloud gibi platformlardan ses paylaşabilirsin
Resim
Fotoğraf yada GIF/Hareketli Resim
GIF
GIF/Hareketli Resim